“Don’t Stop” – Yuki Sawashima

18/05/2023

New Balance Numeric and DGK Japan rider Yuki Sawashima has come through with this banger of a part put together by ‘takakiuematsu’. Enjoy below.

Soundtrack by: Doramaru “Noo Scruub”

Video by: takakiuematsu

Additional Filming by: Kazunoshin Suzuki & Shinichi Ito

Photography by: Keisei Kazunoshin Suzuki

Special Thanks to New Balance Numeric Japan, DGK KFA / Simon Ikeda instant Shizuoka / Yuma Hara